Pomoc prawną świadczymy na podstawie umów o stałą obsługę prawną bądź zlecenia przeprowadzenia konkretnej sprawy. Wynagrodzenie ustalane z Klientem każdocześnie dostosowujemy do stopnia skomplikowania danej sprawy oraz rzeczywistych potrzeb Klienta, przyjmując za podstawę wzajemnych rozliczeń ryczałt, bądź stawkę naliczoną w oparciu o przyjętą uprzednio stawkę godzinową.


Stała obsługa prawna:

Najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, jest świadczenie pomocy prawnej, na uprzednio ustalonych w umowie warunkach, w sposób stały, dotyczącej wszystkich aspektów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Z kolei nam, stała obsługa prawna pozwala na poznanie specyfiki działalności Klienta i wszelkich aspektów z nią związanych, a także organizacji przedsiębiorstwa, a przez to efektywniejsze i ściśle dostosowane do realiów działania przedsiębiorstwa świadczenie pomocy prawnej.

Ponadto pozostajemy w stałej gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej na każde żądanie Klienta, co nie zawsze jest możliwe przy zleceniach doraźnych. Udzielamy bieżących informacji o stanie prowadzonych spraw, sporządzamy też zestawienia przeprowadzonych przez nas, w danym okresie, czynności.


Obsługa prawna inwestycji

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, oferujemy także świadczenie pomocy prawnej w zakresie realizacji konkretnej inwestycji (projektu). Razem z Klientem uczestniczymy wówczas w przedsięwzięciu na wszystkich jego etapach, tworząc jeden zespół. W takim przypadku świadczenie pomocy prawnej oparte jest nie tylko na doraźnej, aczkolwiek pełnej i wszechstronnej pomocy prawnej, lecz swoim zakresem obejmuje także przygotowanie ogólnych ram prawnych, analiz oraz rozwiązań prawnych całego przedsięwzięcia i poszczególnych jego etapów, także poprzez konieczne i nieoczekiwane zmiany podyktowane potrzebami Klienta.


Doraźna obsługa prawna

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, którzy w swojej działalności nie potrzebują pomocy prawnej świadczonej w sposób stały i ciągły, zapraszamy do podjęcia współpracy, polegającej przede wszystkim na udzieleniu pomocy prawnej w jednostkowej sprawie. Udzielimy wówczas Państwu odpowiedzi na konkretne zapytanie.


Obsługa prawna indywidualnej sprawy

Świadczymy również pomoc prawną polegającą na prowadzeniu indywidualnej sprawy, głównie w postępowaniu sądowym, w zakresie każdocześnie określonym w zleceniu,