15.01.2016

Zwolnienie z pracy za korzystanie z internetu do celów prywatnych, wbrew regulaminowi pracowniczemu, nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji). Pracodawca w uzasadniony sposób może zweryfikować jakość pracy pracownika i sposób wywiązywania się przez niego z obowiązków pracowniczych w godzinach pracy.

Wyrok ETPC z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie Bărbulescu przeciwko Rumunii, na podstawie skargi nr 61496/08


16.12.2015

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.

Uchwała składu 3 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 r. (sygn. akt III CZP 94/15)


26.11.2015

Prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone – także po wpisaniu tego postanowienia do rejestru (art. 479[45] § 2 k.p.c.) – nie wyłącza powództwa o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę niebędącego pozwanym w sprawie, w której wydano ten wyrok (art. 365 i 366 w związku z art. 479[43] k.p.c.).

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r. (sygn. akt III CZP 17/15)